ONLINEBASERADE MÄTSYSTEM

Med Teknosavos utrustning för realtidsmätning kan avbarkningsprocessen övervakas och styras exakt för att skapa en slutprodukt av optimal kvalitet. 

BARKSMARTTM

BarkSmart™ är en optisk mätenhet som kontinuerligt mäter barkens procentuella andel av vedytan på trum-hugglinjen. Systemet analyserar mätdatan i realtid och skickar uppgifterna om renhetsgrad till personalen i kontrollrummet. Informationen kan användas vid styrningen av avbarkningen för att uppnå önskad renhetsgrad på veden. Vedens korrekta renhetsgrad minskar kostnaderna för kemikalier vid massatillverkning och samtidigt vedförlusterna vid avbarkningen. Med mer precis information om renheten kan man dessutom styra avbarkningen mer exakt för olika säsonger. Redan en liten minskning av kemikalieanvändning och vedförlust innebär en betydande besparing.

ProfiSmartTM

ProfiSmart™ är en optisk mätanläggning som kontinuerligt mäter vedhalten i barkmaterialet på barktransportören. Systemet analyserar mätuppgifterna i realtid och skickar informationen till driftpersonalen. Informationen kan användas vid styrning av barkningen för att minimera onödig vedförlust - exaktare information möjliggör också en exaktare uppföljning av vedkvaliteten. ProfiSmart™-systemet består av en kamera och en dator med analysprogramvara. Kameran fotograferar barkflödet och överför informationen till datorn för färganalys, och resultatet visar den procentuella andelen ved i barkflödet. Mätdatan kan kopplas till processoptimeringssystemet WoodSmart™, till renseriets styrsystem eller visas i kontrollrummet på en separat display. Systemet erbjuder automatisk kalibrering och rengöring.

FILLSMARTTM

FillSmart™ är ett optiskt och kamerabaserat system för att mäta trummans fyllnadsnivå. Systemet analyserar bilddatan i realtid och skickar uppgifterna om trummans fyllnadsnivå till personalen i kontrollrummet. Informationen kan användas för att styra korrekt fyllnadsgrad i trumman och på så sätt reducera fiberförlusten vid barkningen. Den största fördelen med optisk mätning är att förändringar i vedkvaliteten inte påverkar det faktiska värdet för fyllnadsgrad. Med färsk och större ved av björk och mjukträ är det i allmänhet komplicerat att mäta fyllnadsgrad på traditionellt sätt, baserat på vikt eller hydrostatisk tryckgradient. Med FillSmart™ kan mätningarna kalibreras utifrån träslag och träkvalitet.

STONESMARTTM

StoneSmart™ består av en ultraljudssensor som är installerad i änden på det roterande kugghjulet på trum-/hugglinjen och en styrbox som rymmer strömförsörjningen och StoneSmart™-elektronikkorten. Informationen på kortet kan användas direkt för att stoppa linjen, eller anslutas till ett högre system. I grundutförandet består systemet av två sensorer installerade med två kugghjul, men vid behov kan fler sensorer installeras i samma trum-/hugglinje. StoneSmart™-systemet ställs in parametriskt via kortets RS-232-buss. Samma buss kan användas för övervakning och loggning. Med programvaran är det enkelt att hantera kortets egenskaper och övervaka driften.

SOUNDSMARTTM

SoundSmart™ består av en sensorplatta installerad i materialflödet samt en kontrollbox. I kontrollboxen sitter strömförsörjningen samt SoundSmartTM-elektronikkorten. Informationen på kortet kan användas direkt för att kontrollera ställdonet, eller anslutas till ett högre system. Om mängden material är stor kan flera sensorer installeras i samma materialflöde. SoundSmart™-systemet ställs in parametriskt via kortets RS-232-buss. Samma buss kan användas för övervakning och loggning. En programvara för Windows levereras tillsammans med SoundSmart™-kortet.

LOGSMARTTM

Denna lasermätenhet för stockar har utvecklats för att mäta vedflödet på trummans inmatningstransportör. Enheten mäter diameter, krökning och volym innan flisning för att på så sätt eliminera stopp i flishuggens inlopp. Om en stock är för stor i diameter eller för krökt, eller om två parallella stockar eller för mycket ved matas till systemet samtidigt larmar systemet och stoppar linjen. Värdena för larm och stopp kan ställas in för varje linje. Larmen och mätdatan skickas till barkningskontrollsystemet samt till processoptimeringssystemet WoodSmart™, till renseriets kontrollsystem, eller visas på en separat display i kontrollrummet.

FEEDSMARTTM

Denna lasermätenhet för stockar har utvecklats för att mäta vedflödet på trummans inmatningstransportör. Enheten mäter diameter, längd, volym och vedhalt innan avbarkning.

Med en korrekt mätning kan avbarkningsprocessen optimeras med högsta möjliga precision.